หมดกังวัลทุกปัญหาด้านภาษีอากร

รับทำบัญชีและวางแผนภาษี

รับฟรี

การปรึกษาหารือ

บริการด้านบัญชีและภาษี

ที่ วัน เดอะ วีซ่า เราเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีของไทย
เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ลดภาระภาษีลงให้น้อยที่สุด

บริการด้านบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวีซ่าไทยและใบอนุญาตทำงาน

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้างและพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม

การให้คำปรึกษา

ให้ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษี

ให้บริการรับวางภาษีและประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อแก้ไขปัญหาค้างจ่าย

การทำบัญชี

รับจัดทำบัญชีรายเดือน

ยื่นภาษีรายปี

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด91)

ยื่นภาษีรายเดือน

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

รายงานภาษี

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ภาษีนิติบุคคล

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

งบการเงินประจำปี

จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จัดทำแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด3,ภงด53

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID Number) ของพนักงานต่างชาติ

ปรึกษาฟรี


ทางออกของทุกปัญหาเริ่มต้นที่นี่
โทรหาเราตอนนี้ : 082 855 7311
ไลน์ Official ID : @onethevisa