ศูนย์บริการทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับว่าความ
ทั่วราชอาณาจักร

รับฟรี

การปรึกษาหารือ

บริการด้านกฎหมาย

ที่ วัน เดอะ วีซ่า เราให้บริการด้านกฎหมายแบบมืออาชีพแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีมกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอุดมการณ์ เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกปัญหาข้อกฎหมายแก่ลูกค้าของเราด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพ

บริการด้านกฎหมาย

ให้บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ให้บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น จัดทำหนังสือทวงถามหนี้ พินัยกรรม หนังสือมอบอำนาจ สัญญา บันทึกข้อตกลง เป็นต้น

บริการดำเนินคดี

รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร

เปิดบัญชีธนาคารไทย

จัดเตรียมเอกสารและให้บริการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ