เราต่อสู้เพื่อสถานะการเข้าเมืองของคุณ

ทำวีซ่าให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสำหรับคุณ

รับฟรี

การปรึกษาหารือ

พวกเราคือ วัน เดอะ วีซ่า

เราให้บริการแก้ไขบัญหา

ทีมงานของเราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานมากกว่า 10 ปี เราสามารถแก้ไขและนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม

บริการตรวจคนเข้าเมือง

Z

วีซ่าทำงาน / วีซ่าธุรกิจ

สำหรับทำงาน รับการจ้างงาน หรือประกอบธุรกิจในไทย เป็นวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้มีใบอนุญาตทำงานได้

Z

วีซ่าแต่งงาน

กรณีต่างชาติสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นขอรับวีซ่าแต่งงานได้ และวีซ่าประเภทนี้สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ด้วย

Z

วีซ่าอุปการะบุตร

วีซ่าอุปการะบุตร กรณีที่ต่างชาติไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย แต่ต้องการรับดูแลบุตร ต่างชาติสามารถยื่นขอรับวีซ่าประเภทนี้ได้ และสามารถมีใบอนุญาตทำงานได้

Z

วีซ่าครอบครัว (วีซ่าติดตาม)

กรณีบุคคลในครอบครัวมีวีซ่าทำงานในราชอาณาจักร หรือบุตรกำลังศึกษาในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวสามารถยื่นคำขอรับวีซ่าติดตามได้

Z

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน (Student visa ) กรณีต่างชาติต้องการเรียนภาษาไทย หรือศึกษาต่อในไทย

Z

วีซ่าครู

วีซ่าครู (Teacher visa ) กรณีต่างชาติต้องการประทับตรา วีซ่าครู หรือต้องการประกอบอาชีพครูในไทย

Z

วีซ่าเกษียณอายุ

สำหรับต่างชาติที่มีอายุ 50 ปึ บริบูรณ์ ที่ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย

Z

วีซ่าอาสาสมัคร

สำหรับต่างชาติที่ต้องการอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว และให้บริการทางสังคม

Z

วีซ่าทางการแพทย์

สำหรับต่างชาติที่ต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือเข้ารับการรักษาในประเทศไทย หรือติดตามผลการรักษา

Z

ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ

การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re- Entry Permit )

Z

ตม. 30

บริการแจ้งที่พักอาศัยในประเทศไทย

(TM30)

Z

รายงานตัว 90 วัน

บริการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน ( 90 Days Check in )

Z

ที่ปรึกษาวีซ่า

ให้คำปรึกษาปัญหาการอยู่เกินและการเป็นบุคคลต้องห้าม ( Overstayed and Blacklist )

Z

ยื่นคำขอรับวีซ่า 90 วันจากสถานทูต

จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอรับวีซ่าทำงาน กรณีต่างชาติอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
Z

ใบรับรองถิ่นที่อยู่

หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการขอใบอนุญาตขับรถหรือซื้อรถยนต์,รถจักรยานยนต์,คอนโด

บริการด้านการขอรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

หนังสืออนุมัติใบอนุญาตทำงาน (WP3)

ขอใบอนุญาตทำงานกรณีต่างชาติอยู่นอกราชอาณาจักร

การขอใบอนุญาตทำงาน (WP1)

ขอใบอนุญาตทำงานกรณีต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักร

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงานอีกปี ขอใบอนุญาตทำงาน

การเพิ่มข้อมูลใบอนุญาตทำงาน

ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน

การยกเลิกใบอนุญาตทำงาน

ขอยกเลิกใบอนุญาติทำงาน

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน

กรณีทำเล่มใบอนุญาตหายหรือเสียหาย

ปรึกษาฟรี


ทางออกของทุกปัญหาเริ่มต้นที่นี่
โทรหาเราตอนนี้ : 082 855 7311
ไลน์ Official ID : @onethevisa